http://yiyuan.dpchj88.com/uploadfile/2018/0510/20180510031915254.jpg

急救电话: 0393-7776120
门诊预约咨询: 0393-6167120
口腔预约咨询: 
院办:
0393-6167916
0393-6167966
医务科: 0393-6167958
护理部: 0393-6167960
病人服务中心:
宣传教育中心:
0393-6167696
0393-6167699
网址: www.pysdsrmyy.com

 

护理园地

白衣天使显身手 青春无悔展歌喉

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652417800&idx=1&sn=c40a612093a8c01441e5e71ebd990707&chksm=8b4753d2bc30dac4f0660f15468599791f2bfb33c6099b544a94fa4ee8d871ac555c28ba5399 rd [详细]

鲜花送给天使们 祝福温暖护士心

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652417800&idx=2&sn=be1eb4eccd67dccf08a5746ef7752cfd&chksm=8b4753d2bc30dac431cac1d4714c209c817c73611852c312bda37aea54ed71abe4f13b774eee rd [详细]

白衣天使展风采 激情飞扬赛技能

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652417800&idx=3&sn=ccee075711ece20d380d338f9df46fcd&chksm=8b4753d2bc30dac4cff6107cb9faaffc3276cbf971e59416c169a3cafec815b19f5e4bdf24c5 rd [详细]

强素质,提技能,心肺复苏考核齐练兵!

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652417706&idx=6&sn=86e7fd945f1128e0923470750fe126a6&chksm=8b475270bc30db66663be4d02855d7ec2c7236cc737d8440eaccf50584dd6ec7257a3436bbe9 rd [详细]

无问西东,努力前行,只为守护患者口腔健康

https: mp weixin qq com s?__biz=MzA5Njc1MTAyOQ==&mid=2652416637&idx=4&sn=ef938a2f7974aedbb78f04911a5de276&chksm=8b4756a7bc30dfb100098449fbbb3c1e2d04de812b777f76480da06ad7cc845c9b2ea36d9f65 rd [详细]